يادداشت و تحليل چاپ
چهارشنبه, 25 خرداد 1390 ساعت 04:41

بدينوسيله از كليه صاحبنظران در حوزه هاي مختلف مرتبط با امر سلامت درخواست مي شود يادداشتهاي تحليلي خود را جهت درج در سايت ايران فارما به آدرس info@iranpharma.com  ايميل نمايند.بديهي است در صورت درخواست نويسنده يادداشت و تحليل،  نام نويسنده محفوظ خواهد بود.